Facultatea C.S.I.E

Catedra de Cibernetică Economică

 

 

 

                                TEMATICA LUCRARILOR DE DIPLOMA

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. TIGANESCU EUGEN

 

1.     Modelarea și analiza contribuției forței de muncă la dezvoltarea economică.

 

2.     Analiza economic㠖 matematică a competivității sectoriale.

 

3.     Fundamentarea decizilor de conducere într- un microsistem economic.

 

4.     Alocarea optimală a resurselor într- un sistem economic.

 

5.     Analiza și proiectarea sistemului de conducere a unei intreprinderi.

 

6.     Analiza și măsurarea/ evaluarea avantajului comparativ și competitiv al economiei naționale.

 

7.     Analiza cantitativă a riscului și incertitudinii în economie.

 

8.     Utilizarea modelelor cibernetico – economice în evaluarea și analiza eficienței unei intreprinderi.

9.     Modelarea deciziilor strategice într- un microsistem.

 

10.  Sistem de conducere pentru administrația locală.

 

11.  Evaluarea performanțelor creditelor bancare prin modele cibernetico- economice.

 

12.  Analiza și evaluarea sistemului în asigurări.

 

13.  Analiza activității bursiere prin modele cibernetico- economice.

 

14. Managementul microsistemelor în condiții macroeconomice turbulente.

 

 

 CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. BACESCU MARIUS

 

1.     Analiza interdependențelor, corelațiilor și proporțiilor macroeconomice fundamentale.

 

2.     Analiza macroeconomică a venitului, consumului, economiilor și a interdependențelor dintre acestea.

 

3.     Abordarea modelării macroeconomice pe baza structurii contabile a economiei.

 

4.     Efectele de multiplicare în economia de piață.

 

5.     Echilibrele și dezechilibrele macroeconomice pe piața bunurilor și serviciilor.

 

6.     Analiza macroeconomică a bugetului de stat și politici de echilibrare a acestuia.

 

7.     Echilibrele și dezechilibrele macroeconomice pe piața muncii.

 

8.     Utilizarea modelului IS – LM în analiza  echilibrelor și dezechilibrelor macroeconomice.

 

9.     Analiza  echilibrelor și dezechilibrelor macroeconomice pe piața monetară.

 

10.  Influența relațiilor economice internaționale asupra echilibrului macroeconomic.

 

11.  Utilizarea modelului IS – LM – BP în analiza echilibrelor și dezechilibrelor macroeconomice.

 

12.  Analiza macroeconomică a  investițiilor și comportamentului investițional.

 

13.  Analiza macroeconomică a inflației și politici antiinflaționiste.

 

14.  Analiza macroeconomică a șomajului și politici antișomaj.

 

15.  Dezechilibre macroeconomice ce trebuiesc  eliminate în vederea integrării depline a României în Uniunea Europeană.

 

 Catedra de Cibernetică Economică

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. PAUN MIHAI

 

1.     Simularea interactivă vizuală în domeniul proceselor de așteptare.

 

2.     Sistem  de gestiune pentru agenții economici. Studiu de caz în domeniul…….        ( alimentație publică,…..).

 

3.     Optimizarea deciziilor de producție prin simulare. Studiu de caz la S.C………

 

4.     Optimizarea gestiunii stocurilor prin simulare. Studiu de caz la………..

 

5.     Determinarea prin simulare a unei variante eficiente de realizare a unui proiect complex.

 

6.     Analiza riscului de acordare a creditelor. Studiu de caz la banca………..

 

7.     Lansarea  unui produs utilizând metoda drumului critic.

 

8.     Modele ale statisticii și simulării. Studiu de caz în domeniul………..

 

9.     Determinarea prin simulare a strategiilor de evoluție a economiei în prespectiva integrării Romăniei în UE.

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. SPIRCU LILIANA

 

1.     Modele ale pieței de capital.

 

2.     Tehnici econometrice pentru estimarea unor parametrii din relații de comportament.

 

3.      Măsurarea eficienței și a productivității, aplicații economice.

 

4.      Tehnici de analiza datelor și medii software specifice. Aplicații economice.

 

5.      Analiza datelor cu aplicații în marketing.

 

6.      Dinamici neliniare, aplicații în modelarea pieței de capital.

 

7.      Serii de timp, modelarea și previziune.

 

8.      Modelarea activelor derivate ale pieței de capital.

 

9.      Utilizarea mediului Matlab pentru modelarea cibernetică

 

10.  Tehnici pentru identificarea riscului de creditare.

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. BADESCU ADRIAN

 

 

1.     Decizii de portofoliu.

 

2.     Decizii în asigurări.

 

3.      Modele și algoritmi de rezolvare a problemelor decizionale de grup.

 

4.      Modele decizionale în econometria financiară.

 

5.      Modele dinamice de analiză  și  predicție.

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. ANDREI ANCA

 

1.     Optimizarea procedurilor de faliment.

 

2.     Măsurarea deficitelor bugetare și optimizarea influenței acestora asupra creșterii economice.

 

3.     Decizia optimă a firmei pe piața de oligopol cu informație asimetrică. Aplicație pentru piața uleiului.

 

4.     Modelarea ciclurilor economiei reale. Aplicații pentru România.

 

5.     Modelarea corelațiilor de echilibru: venit, inflație, deficite bugetare, datorie publică. Aplicație pentru România.

 

6.     Modelarea investițiilor ținând cont de costuri de ajustare și taxe. Aplicație pentru România.

 

7.     Modelarea  ocupării și a șomajului. Modelul Shapiro- Stigliz pentru economia României.

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. GALUPA ANGELA

 

1.     Calitate și profit la firma……….

 

2.     Impactul aderării României la UE asupra unei gospodării.

 

3.     Impactul aderării Românei la UE asupra unei firme mici de producție.

 

4.     Alegeri intertemporale ale consumatorului………..

 

5.     Firma…….. și alegerea ei optimală pe o piață de…….

 

6.     Piața virtuală și impactul ei asupra unui consummator/ producător.

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR GHEORGHE RUXANDA

 

1.     Metode și tehnici de măsurare și evaluare în domeniul economico – financiar.

2.     Evaluarea performanțelor economico – financiare cu ajutorul analizei componentelor principale și analizei factoriale.

3.     Utilizarea tehnicilor de analiză discriminată pentru fundamentarea alegerii optimale a investițiilor de capital.

4.     Analiza și predicția economico – financiară cu ajutorul metodelor și tehnicilor de recunoaștere a formelor.

5.     Identificarea și cuantificarea dimensiunilor economico – financiare ascunse cu ajutorul tehnicilor de analiză factorială.

6.     Utilizarea tehnicilor de analiză și predicție economico – financiară.

7.     Sintetizarea legăturilor cauzale dintre variabile calitative cu ajutorul analizei corespondențelor.

8.     Identificarea și estimarea structurilor cauzale ascunse cu ajutorul tehnicilor de analiză multidimensională.

9.     Metode și tehnici cantitative pentru fundamentarea deciziilor de marketing în domeniul financiar – bancar.

10. Construirea de indicatori agregați cu ajutorul tehnicilor de analiză multidimensională.

11. Măsurarea inflației cu ajutorul tehnicilor de analiză  multidimensională.

12. Utilizarea tehnicilor de analiză  multidimensională pentru construirea indicilor bursieri.

13. Utilizarea tehnicilor de analiză  multidimensională în fundamentarea deciziilor privind acordarea de credite.

14. Analiza și predicția fenomenelor bursiere cu ajutorul tehnicilor econometrice.

15. Modelarea evoluției cursurilor activelor financiare cu ajutorul tehnicilor econometrice.

16. Optimizarea deciziilor de investiții pe piețele financiare.

17. Alegerea optimalăa portofoliilor de active financiare.

18. Predicția evoluției cursurilor produselor financiare derivare cu ajutorul tehnicilor econometrice.

19. Analiza și predicția fenomenelor din piețele de capitaluri cu ajutorul modelelor de tip autoregresiv și medie mobilă (ARMA).

20. Identificarea și alegerea modelor de predicție în domeniul economic- financiar.

21. Evaluarea structurii dependențelor cauzale cu ajutorul analizei factoriale.

22. Sintetizarea informațională cu ajutorul tehnicilor de analiză  a componentelor principale.

23. Metode și tehnici de estimare a modelelor econometrice liniare și neliniare.

24. Metode și tehnici de identificare și estimare a modelelor autoregressive.

25. Agregarea și ierarhizarea cu ajutorul tehnicilor de analiză multidimensională a datelor.

26. Predicția economico- financiară cu ajutorul tehnicilor de analiză Bayes- iană.

27. Estimarea modelelor de regresie în condițiile neverificării unor ipoteze fundamentale.

28. Diagnosticarea și predicția economico- financiară cu ajutorul tehnicilor de analiză multidimensională a datelor.

29. Metode și tehnici de recunoaștere a formelor în analiza economico- financiară.

30. Evaluarea interdependențelor multidimensionale cu ajutorul analizei corelațiilor canonice. Predicția economico- financiară cu ajutorul rețelelor neuronale.

31. Estimarea modelelor econometrice cu ajutorul tehnicilor bootstrap și jack- knife.

32. Metode și tehnici de estimare robustă cu aplicații în domeniul piețelor financiare.

33. Fundamentarea deciziilor din domeniul economico- financiar cu ajutorul analizei Bayes- iene.

34. Modelarea echilibrului pe piețele financiar- valutare.

35. Identificare tipologiilor în domeniul economico- financiar cu ajutorul tehnicilor de analiză multidimensională a datelor.

36. Estimarea modelelor econometrice cu ajutorul tehnicilor de tip Kernel.

37. Metode statistico-matematice de evaluare a riscului deciziilor economico- financiare.

38. Cuantificarea legăturilor dintre mulțimi de variabile cu ajutorul corelațiilor canonice.

39. Estimarea și alegerea modelului adecvat cu ajutorul produsului informatic                 “ EViews “.

40. Modelarea seriilor de timp din domeniul economico- financiar.

41. Analiza seriilor de timp cu ajutorul instrumentului software “ EViews”.

42. Analiza și predicția cu ajutorul modelelor de tip Vectori Autoregresivi (VAR).

43. Măsurarea abilității predictive a modelelor econometrice.

44. Utilizarea produsului “ Eviews” pentru simularea Monte- Carlo în domeniul economico- financiar.

45. Identificarea și estimarea legilor de probabilitate în domeniul economico- fianaciar.

46. Identificarea și caracterizarea proceselor aleatoare generatoare de date în domeniul economico- financiar.

47. Modelarea deciziilor economico-financiare în condiții de risc și incertitudine.

48. Efectuarea de predicții cu ajutorul modelelor de tip Logit și Probit.

49. Instrumente software pentru analiza și predicția economico-financiară (SAS, Eviews, S- Plus, Statistică).

50. Eficiența Pareto a alocării resurselor în contextul piețelor de capitaluri.

51. Analiza exploratorie a datelor cu ajutorul instrumentelor software(SAS, Eviews, S- Plus, Statistică).

52. Estimarea desităților de probabilitate condiționate cu ajutorul tehnicilor de tip Kernel. Discriminarea economico- financiară cu ajutorul funcțiilor de potențial.

53. Verificarea ipotezelor privind existența unor legături cauzale cu ajutorul analizei factoriale.

54. Reducerea dimensionalității și eliminarea redundațiunilor informațiunilor cu ajutorul tehnicienilor de analiză multidimensională.

55. Regresia și scendasticitatea distribuțiilor  multidimensionale de probabilite.

56. Descompunerea variabilității în contextul distribuțiilor multidimensionale condiționate

57. Predicția economico- financiară cu ajutorul tehnicilor de Box- Jenkins.

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR MIHAIL(CHIRIȚĂ) NORA

 

 

POLITICI MACROECONOMICE

 

1.     Politici de stabilizare macroeconomică: cazul economiilor cu rate de schimb rigide.

2.     Politici de stabilizare macroeconomică: cazul economiilor cu rate de schimb flexibile.

3.     Politici monetare și rolul bănncii centrale în economiile inflaționiste.

4.     Modelarea raportului rata inflației- rata de schimb în proiectarea politicilor macroeconomice în economii deschise.

5.     Șomajul în politicile antișomaj în economiile aflate în tranzație.

6.     Politici fiscale în economiile deschise mici.

7.     Metode de proiectare a politicilor macroeconomice.

8.     Utilizarea teoriei așteptărilor raționale în modelarea sistemelor macroeconomice.

9.     Modele ale stagflației în economia monetaristă.

10. Metode de alegere a modelelor în proiectarea politicilor macroeconomice.

11. Modelul macroeconomic generalizat al lui Stein și aplicațiile lui în proiectarea politicii lor economice.

12. Modele de optimizare a politiciilor macroeconomice.

 

LISTA TEMELOR POSIBILE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

Conducători științifici:

Prof.dr Dumitru  MARIN         Prof.dr Stelian STANCU

                                         

Disciplinele: MICROECONOMIE, ECONOMIA INFORMAȚIEI ȘI TEORIA ECHILIBRULUI GENERAL

1.     Alegeri intertemporale pe piața bunului…………;

2.     Minimizarea costurilor la o firmă multioutput, cu aplicație la societatea comercialㅅ……;

3.     Competiția pe piața și analiza echilibrului pe piața……..;

4.     Alegerea strategiilor optime de producție cu ajutorul teoriei jocurilor la societatea comercialㅅ…..;

5.     Decizii optime de consum și investiție în condiții de risc și incertitudine, la societatea comercialㅅ…….;

6.     Alegerea unui portofoliu optim la nivelul societății comerciale………;

7.     Maximizarea surplusului comun și problema guvernului pentru asigurarea echității sociale;

8.     Analiza în dinamica a finanțării producției de bunuri publice.

9.     Taxarea progresivă a venitului și asigurarea socială;

10.  Taxarea optimală și  echilibrul general;

11.  Echilibrul într-o economie cu bunuri publice;

12.  Alegeri compensatoare ale agenților economici;

13.  Modele de dezvoltare a firmei (pe baza profitului);

14.  Modelarea comportamentului consumatorului………. prin funcții de utilitate;

15.  Modelarea comportamentului producătorului………. prin funcții de producție;

16.  Strategii de stabilire a prețului unui bun la firma……..;

17.  Impactul taxelor si subsidiilor producției de bunuri la firma………..;

18.  Influența modificării venitului și a  prețurilor asupra cererii bunului………..;

19.  Echilibrul cu preferinte neconvexe;

20.  Aplicații ale problemei complementare în modele de echilibru;

21.  Modelarea echilibrului economic cu ajutorul teorie jocurilor;

22.  Modelarea externalităților și determinarea echilibrului cu externalități;

23.  Economii comparative. Analiza contractelor între guvern și companiile de transport marfa;

24.  Ajustarea prețurilor și cantităților în contractele pe termen lung. Studii de caz în industria de prelucrare a țițeiului;

25.  Adaptarea eficienta a contractelor pe termen lung;

26.  Durata contractuala si analiza investițiilor. Aplicații in industria extractivă;

27.  Practici contractuale pe piața financiare. Explicarea costurilor de tranzacționare;

28. Dealing si integrarea verticala. Analiza eficientei contractelor de leasing in cazul  industriei automobilelor;

29.  Analiza contractelor in domeniul telefoniei mobile

30.  Rolul bursei de valori în distribuirea riscului. Modelarea economico-matematică și studiu  de caz.

31.  Informația și sistemul de prețuri competitive, cu aplicație pe piața......

32.  Investiții la nivel microeconomic în condiții de incertitudine, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale......

33.  Competitivitatea la nivel microeconomic în condiții de haos, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)....

34. Politici de administrare a monopolului public și bunăstarea socială, cu aplicație la nivelul  Societății Comerciale(pe piața)......

35.  Teoria negocierii cu număr variabil de agenți, cu aplicație pe piața......

36.  Modele cooperative de negociere, cu aplicație pe piața......

37.  Reglementarea monopolului prin prisma costurilor, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

38.  Modele economice optime de licitații, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe  piața)......

39.  Licitații guvernamentale pe piețe cu structură endogenă, cu aplicație pe piața......

40.  Teoria incitației și informația incompletă, cu aplicație pe piața......

41.  Rolul incitației în luarea deciziilor publice, cu aplicație pe piața......

42.  Eficiența și luarea deciziilor pe termen lung în condiții de informație incompletă, cu  aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

43.  Analiza sistemelor informaționale descentralizate, cu aplicație pe piața......

44.  Echilibrul Nash și bunăstarea socială, cu aplicație pe piața......

45.  Monopolul în condiții de informație incompletă, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

46.  Negocierea și renegocierea contractelor de dezvoltare în condiții de informație completă, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

47.  Competiția perfectă și diferențierea optimă a produselor, cu aplicație pe piața......

48.  Politici de monitorizare optimală la nivel de agenți, cu aplicație la nivelul Societății  Comerciale(pe piața)......

49.  Contracte pe termen scurt și lung, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale (pe piața)......

50.  Contracte economice realizate în condiții de selecție adversă, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

51.  Contracte economice realizate în condiții de hazard moral, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

52.  Contracte economice realizate în condiții de semnalare, cu aplicație la nivelul Societății  Comerciale(pe piața)......

53.  Contracte incitative în prezența unui leader și cu descrierea locului de muncă, cu aplicație  pe piața......

54.  Licitații optimale în condiții de aversiune față de risc, cu aplicație pe piața......

55.  Rolul investițiilor la nivel de firmă, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale (pe   piața)......

56.  Competiția monopolistică și diversitatea optimă a produselor, cu aplicație pe piața......

57.  Intrarea liberă pe piață și ineficiența socială, cu aplicație pe piața......

58.  Intrarea pe piață, capacitatea de investire și prețul la nivelul oligopolului, cu aplicație pe  piața......

59.  Tehnici de integrare în U.E., cu aplicație pe piața......

60.  Rolul asimetriei informaționale în procesul de integrare a României în U.E.

61.  Corelarea progresului tehnic la nivel de firmă cu ciclurile economice, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

62.  Masurarea productivității și eficienței economice cu ajutorul tehnicilor D.E.A., cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

63.  Tehnologii competitive în condiții de revenire descrescătoare la scală, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

64.  Efectele implicării statelor comunitare în industrie.

65.  Puterea pieței, productivitatea și impactul pieței unice europene.

66.  Modelul de dumping reciproc în comerțului internațional, cu aplicație pe piața......

67.  Strategii de firmă și măsuri de limitare a poluării, cu aplicație la nivelul Societății

68.  Comerciale(pe piața)......

69.  Impactul barierelor de intrare pe piață și mobilitatea acestora, cu aplicație pe piața......

70.  Implicații ale revoluției manageriale în afacerile la nivel european.

71.  Costurile sociale ale puterii monopolului, cu aplicație la nivelul Societății Comerciale(pe piața)......

72.  Taxele de import și industria de automobile. Costurile protecționismului.

73.  Diferențierea prețurilor autoturismelor pe piața Uniunii Europene: o abordare economică.

74.  Impactul taxelor și subsidiilor asupra comportamentului firmei, cu aplicație la nivelul  Societății Comerciale......

75.  Prețul, calitatea și efectul de venit pe piața autoturismelor din Uniunea Europeană vs. piața  Japoniei.

76.  Analiza eficienței la nivelul cartelurilor, pentru activitatea de export., cu aplicație pe piața......

77.  Convergență și divergență  la nivel mondial în industria de tehnologii informaționale.

78.  Măsurarea concentrării vânzărilor în industria Uniunii Europene.

79.  Integrarea piețelor și diferențierea în nivelul prețurilor între statele membre ale Uniunii  Europene.

80.  Competiția externă și eficiența industriei autohtone.

81.  Costurile și veniturile parteneriatului: teoria integrării pe orizontală și pe verticală.

82.  Relația dintre mărimea firmelor și producția lor în industria prelucrătoare din U.E.

83.  Competiția pe piața cărbunelui și a oțelului la nivelul Uniunii Europene.

84.  Analiza concentrării afacerilor la nivel regional.

85.  Comerțul internațional în prezența diferențierii produselor, economii la scală și competiția monopolistică, cu aplicație pe piața......

86.  Analiza cartelului pe piața mondială a oțelului.

87.  Competiția și importurile pe piața europeană.

88.  Reputația și informația imperfectă: o abordare economică.

89.  Prețul pe piață la o modificare a ratei de schimb, cu aplicație pe piața......     

90.  Răspunsul ratei de schimb la o concentrare a pieței la nivelul economiilor mici.

91.  Competiția imperfectă în industria cimentului.

92.  Politici de competiție: publicitatea vs. prohibiția.

93.  Aspecte teoretice și practice ale politicii anti dumping la nivelul U.E.

94.  Restructurarea industriei la nivelul U.E. în faza postaderare.

95. Analiza echilibrul macroeconomic general cu așteptări raționale.

96.  Echilibrul pe piețe incomplete.

97.  Reglementarea și condiții de unicitate a stării optimale într-o economie cu mai multe sectoare.

98.  Competitivitatea la nivel macroeconomic în condiții de haos.

99.  Echilibrul în modele dinamice cu număr infinit de agenți.

   100. Politici de aplicare a impozitului pe venit la nivel comunitar.

   101. Manipularea schemelor de votare.

   102. Politici de alocare a resurselor la nivelul sectorului public.

   103. Problema costurilor sociale.

   104.Economii externe și dizeconomii în situație competitivă.

   105. Fluxul tehnologic și de capital la nivelul țărilor U.E.

   106. Studiul avantajului economic comparativ în relațiile României cu U.E.

   107 .Protecția mediului și analiza efectelor externe.

   108. Analiza sistemului optim de protecție a mediului și dezvoltare durabilă.

   109.Economia bunăstării și alocarea resurselor pentru investiții.

 

 

                                                            CERCETARI OPERATIONALE

 

COLECTIV

CONDUCĂTORI ȘTIINȚIFICI:  PROF. DR. TIGANESCU EUGEN

                                                       PROF. DR. BOLDUR GHEORGHE

                                                       PROF. DR. CIOBANU GHEORGHE

                                                       PROF. DR. NICA VASILE

                                                       PROF. DR. MARACINE VIRGINIA

                                                       LECT. DRD. MUSTATA FLOARE             

 

1.     Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme:

a.      Strategii de producție;

b.     Strategii de restructurare;

c.     Politici de aprovizionare-desfacere;

d.     Politici de preț;

e.      Strategii de personal;

f.       Strategii investiționale;

g.     Politici financiare;

h.     Strategii de piața, etc.

2.     Optimizarea utilizatii capacitaților de producție unei firme prin modele ale cercetării operaționale;

3.     Modelarea economico-matematică a comportamentului unei firme in condiții de risc si incertitudine;

4.     Dimensionarea optimă a componentelor unei unități economice:

a.      Departamentul productiv;

b.     Departamentul de aprovizionare-desfacere;

c.     Compartimentul de transport;

d.     Componenta umana: gestiunea resurselor de muncă și a structurilor de conducere (manageriale);

e.      Compartimentul financiar-contabil;

f.       Compartimentul cercetare-dezvoltare, etc.

5.     Utilizarea programării matematice in fundamentarea programului de fabricație;

6.     Programarea operativă a producției la……………….;

7.     Modelarea economico-matematica a activității de aprovizionare-desfacere:

a.      Activitatea de transport:

b.     optimizarea rețelelor de transport al factorilor de producție si a produselor finite;

c.     dimensionarea optimală a rețelei de aprovizionare-desfacere in ce privește capacitățile de transport (parc auto, capacitate de transport închiriată pe calea ferată, naval, aerian), etc.

d.     Activitatea de stocare:

e.      politici de gestiune a stocurilor;

f.       dimensionarea optimală a capacității de stocare;

g.     optimizarea dinamică a aprovizionării;

h.     decizii privind selecția furnizorilor, etc.

8.     Analiza eficienței economice a unei unități economice prin modele ale cercetării operaționale;

9.     Programe liniare de dimensiuni mari utilizate în analiza macroeconomică;

10. Utilizarea programării multiobiectiv in activitatea de programare a producției;

11. Aspecte dinamice si strategice în studiul procesului de învățământ;

12. Utilizarea algoritmilor de punct interior în rezolvarea problemelor de programare liniară. Teorie, programe, experimente numerice, aplicații;

13. Metode de partiționare și relaxare utilizate în rezolvarea problemelor de optimizare cu structură specială;

14. Metode și algoritmi de rezolvare a problemelor de optimizare discretă. Teorie, programe, experiente numerice, aplicații;

15. Metode de tip “Branch & Bound” în optimizarea combinatorială. Algoritmi. Teorie, programe, teste numerice, aplicatii;

16. Metode si algoritmi in croirea unidimensionala;

17. Metode si algoritmi in croirea bidimensionala cu aplicatii la reducerea consumului de materiale;

18. Metode si algoritmi de determinare a drumurilor optimale in retele;

19. Probleme de optimizare in retele de transport si distributie;

20. Probleme dinamice in retele de transport si distributie (fluxuri dinamice). Teorie, programe, aplicatii;

21. Probleme de afectare și loc ingust cu aplicatii in retele de comunicatie prin satelit. Teorie, algoritmi, programe, aplicatii;

22. Utilizarea conditiilor Kuhn-Tucker in analiza economica;

23. Metode de planificare si control al proiectelor complexe;

24. Ordonantarea fabricatiei in conditiile productiei de serie;

25. Ordonantarea fabricatiei in conditiile productiei de unicate;

26. Probleme de transport multicriteriale;

27. Ordonantarea proiectelor cu restrictii asupra resurselor;

28. Echilibrarea liniilor de asamblare;

29. Jocuri necooperative in economie;

30. Jocuri cooperative cu si fara utilitate transferabila;

31. Jocuri Bayesiene;

32. Organizarea spatiului amenajat prin intermediul teoriei grafelor;

33. Statistica informationala mijloc de analiza economica;

34. Flexibilitatea in conditiile fabricatiei;

35. Problema echilibrării unei linii de ansamblare;

36. Problema de echilibrare cu restrictii de compatibilitate;

37. Alegeri multicriteriale ale societatii comerciale- analiza dominatiei si satisfactiei;

38. Probleme de optimizare economica cu metode evolutioniste;

39. Probleme de optimizare economica cu metode ale programarii patratice (convexe);

40. Probleme de optimizare economica cu metode combinatoriale;

41. Teoria jocurilor si analiza economica – regresii.

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR ALBU CRIȘAN

 

1.Competiția și analiza echilibrului pe piața vinurilor din România.

2. Impactul sistemelor expert asupra evoluției indicatorilor de rentabilitate din activitatea bancară.

3. Particularitățile în analiza și diagnoza economico- financiară a S.C.Continental Arcașul.

4. Fundamentarea deciziei de investiții la nivelul firmei.

5. Conducerea optimală la nivelul unui sistem microeconomic.

6. Alegerea optimală în condiții de informație incompletă și imperfectă.

7. Mediu software pentru analiza și simularea deciziilor în întreprinderile mici și mijlocii.

8. Fundamentarea  deciziei de lansare pe piață a unui nou produs în cadrul unei firme.

9. Analiza decizională privind investiția optimă cu aplicație la…….

10. Fundamentarea deciziilor privind strategia de marketing la firma…..

 

 CONDUCATORI STIINTIFICI:  PROF. DR EMIL SCARLAT

                                                            PROF.DR NORA MIHAIL

 

1. Sistemul cibernetic al companiei: structură, funcționare și modelare economică.

2. Utilizarea algoritmilor genetici în modelarea activităților companiei.

3. Modelarea cibernetică a mecanismelor de reglare de la nivelul piețelor.

4. Piețe de capital virtuale (artificiale) și utilizarea lor în deciziile de investiții.

5. Sistemul cibernetic al băncii comerciale: analiză, modelare și simulare economică.

6. Modelarea riscului de creditare la o bancă comercială.

7. Modelarea cibernetică a activităților din cadrul unei întreprinderi virtuale.

8. Modele cibernetice de negociere și cooperare în sistemele multiagent cu aplicații la întreprinderea virtuală.

9. Bazele cibernetice ale apariției și funcționării organizațiilor virtuale.

10. Structura și funcționarea sistemului cibernetic al economiei naționale.

11. Mecanismele feed-back fundamentale ale sistemului cibernetic al economiei naționale.

12. Utilizarea Modelului  Agentului Reprezentativ în studiul eficienței sistemelor de impozite și taxe.

13. Modele ale creșterii economice endogene și utilizarea lor în economia bazată pe cunoaștere.

14. Modelarea cibernetică a pieței forței de muncă și a șomajului.

15. Mecanismul cibernetic al selecției în raport cu profitabilitatea și dinamica falimentului economic.

16. Mecanisme alocative în funcționarea sistemului formării și repartizării venitului într-o economie națională.

17. Mecanismele feed-back ale economiei monetare și reglarea fluxurilor și piețelor financiare.

18. Modelarea cibernetică a economiei monetare inflaționiste.

19. Modele cibernetice ale mecanismului de transmisie monetară.

20. Modelarea cibernetică a economiilor dechise.

 

DINAMICA ECONOMICĂ

 

CONDUCATORI  STIINTIFICI:  PROF. DR EMIL SCARLAT

                                                         PROF.DR VIRGINIA MĂRĂCINE

                                                         CONF. DORIN MITRUȚ

 

1. Modelarea piețelor financiare ca sisteme neliniare adaptive cu aplicații la bursa de valori.

2. Utilizarea proprietăților fractale ale economiei în modelarea ciclurilor și fluctuațiilor economice.

3. Metode moderne de cuantificare și testare ale haosului și neliniarității în sistemele economice.

4. Simultitudine și universaliate în teoria sistemelor haotice și aplicații ale acestora în economie.

5. Rețele neuronale artificiale și modelarea sistemelor economice dinamice.

6. Utilizarea modelelor haotice în studiul dinamicii piețelor de capital și burselor de valori.

7. Dinamica sistemelor complexe și evolutive, noi paradigme în studiul sistemelor economice.

8. Utilizarea modelelor dinamice neliniare în studiul evoluției piețelor de capital.

9. Utilizarea modelelor dinamice neliniare în studiul mecanismelor de formare și funcționare ale piețelor valutare.

10. Metode și modele ale dinamicii economice evolutive utilizate în studiul burselor continue.

 

CONDUCATOR  STIINTIFIC:  PROF. DR GHEORGHE OPRESCU

 

1. Analiza și modelarea riscului de faliment.

2. Metode anticipative în cercetarea  evoluției prețurilor în contextul integrării în UE.

3. Metode și modele anticipative în cercetarea evoluției salariilor în contextul integrării în UE.

4. Tendințe pe termen scurt și termen lung în evoluția consumului, în contextul integrării în UE. Analiza comparativă interțări.

5. Creșterea economică și progresul tehnic, în contextul integrării în UE.

6. Modelarea mecanismelor de țintire a inflației.

7. Algoritmi clasici și actuali( rețele neuronale, algoritmi genetici) în modelarea strategiilor optimale ale dezvoltării firmei.

8. Algoritmi genetici în dinamica macroeconomică.

9. Metode și modele de analiză structurală a evoluției economico-sociale în contextul integrării în UE.

10. Comportamentul consumatorului: plasamente în titluri guvernamentale și acțiuni.

11. Modele dinamice neliniare și analiza comportamentului haotic în sisteme cibernetico-economice.

12. Metode și modele de analiză a ciclurilor economice.

13. Portofolii optime.

14. Tendințe în evoluția creditelor: mecanisme de finanțare.

 

 

     CONDUCATOR STIINTIFIC: PROF. DR. HARTULARI CARMEN

 

 

1. Sistem decizional privind acordarea creditelor dintr-o bancă.

2. Analiza și diagnoza unei societăți productive.

3. Sistem de ordonanțare în flux de fabricație.

4. Proiectarea unei linii tehnologice de ansamblare în flux.

5. Sistem privind efectuarea activităților din direcția de carduri din cadrul unei banci.

 

 

CONDUCATOR STIINTIFIC: LECT. GRAMATOVICI SORINA

 

1. Optimizarea activității de transport și distribuție la firma………

2. Utilizarea teoriei grafurilor în optimizarea activității economice.

3. Aplicații ale programării liniare în optimizarea activității de producție la firma…..

4. Programare liniară numere întregi. Algoritm și aplicații.

5. Modele de gestiune a stocurilor în analiza activității economice la firma……..