CAPITOLUL 4. INCERTITUDINEA ÎN PROCESUL

DECIZIONAL ECONOMIC

 

            4.1. Concept, definiții [4, 18, 36, 38, 43, 45, 53, 54,76]

 

            Majoritatea fenomenelor se desfășoară în prezența unui complex de condiții, ce echivalează cu existența mai multor stări posibie ale naturii, ale căror probabilități de realizare, de regulă, nu se cunosc.

            Pentru această situație, teoriile actuale ale deciziei au introdus conceptul de incertitudine ca o condiție inevitabilă a procesului decizional, ce caracterizează fundamental ființa umană.

            Modelul probabilistic, precizat în capitolul anterior, deși acceptă în principiu incertitudinea, caută să scape de ea la început, resorbind-o prin atribuire de probabilități.

            Incertitudinea, în funcție de sursele ei, este prezentă în proces cu rol de condiții (decizia în condiții de incertitudine), determinate de mediul ambiant, cât și intrinsecă deciziei (incertitudinea deciziei), favorizată de factorul uman (actorii procesului decizional). Ca urmare, incertitudinea poate genera o serie de probleme psiho-manageriale a căror soluționare este de natură a modifica sensibil procesul decizional însuși, în care decidenții recurg la strategii de decizie diferite de cele presupuse de modelul analitic.

            Incertitudinea se poate manifesta și în procesul decizional în condiții certe sub formă de incertitudine inițală, dar fiecare fază a procesului se finalizează într-un produs cert, iar incertitudinea inițială este absorbită prin procese cognitive. În această situație, prin luarea deciziei, incertitudinea a fost complet eliminată, sau chiar dacă mai rămâne o anumită cantitate de incertirudine, ea nu mai este importantă. În situațiile reale însă incertitudinea nu este de regulă absorbită integral în fazele predecizionale, ci persistă. Ea devine astfel un parametru important al procesului decizional, interacționând cu ceilalți parametri ai acestuia.

            În literatura de specialitate se întâlnesc mai mulți termeni ce se referă, dintr-o perspectivă sau alta, la același lucru, fără a exista însă un consens asupra diferențelor de semnificație dintre ei: risc, ambiguitate, nedeterminare, incertitudine. Astfel:

            - nedeterminarea  - pare să aibă un sens mai pregnant ontologic (incertitudinea ontologică), în care estimările pot fi absolut certe, dar într-un sens probabilistic. Raționalitatea în această situație nu garantează succesul în mod absolut, ea indică doar probabilitatea cea mai ridicată de succes. Experiența a arătat că între cazurile în care probabilitatea unui câștig este mică, chiar dacă câștigul este mare și cele când probabilitatea unui câștig este mare, cei mai mulți decidenți aleg cazurile ce le asigură o mai mare siguranță a câștigului, chiar dacă acesta este mic;

            - ambiguitatea  - se referă la incapacitatea decidentului de a determina cu claritate semnificația situațiilor în care urmează a acționa;

            -  riscul  - reprezintă asumarea mai mult sau mai puțin conștientă a rezultatelor alegerii acute. El nu se referă la fragilitatea cunoștințelor decidenților ci la probabilitatea de reușită/eșec a acțiunii realizate pe baza unei decizii oarecare. Riscul poate proveni din nedeterminarea ontologică a rezultatului acțiunii și/sau din fragilitatea cunoștințelor, informațiilor pe care le deține decidentul la un moment dat;

            -  incertitudinea poate desemna capacitatea explicativ - predictivă limitată a cunoștințelor decidentului, fie că această limitare provine din nedeterminarea ontologică sau din caracterul aproximativ al cunoștințelor decidentului, existente la un moment dat.

            Prin incertitudine cognitivă se înțelege "incompletitudinea și fragilitatea cunoștințelor relevante în raport cu un proces decizional specificat"[1].

            Pentru a lua o decizie corectă, decidentul trebuie să dispună de toate cunoștințele teoretice și de informațiile empirice despre starea mediului economic în care decizia respectivă umează a fi pusă în aplicare. Dificultatea luării unei decizii nu stă însă numai în incompletitudinea cunoștințelor, ci și în fragilitatea lor. Cunoștințele pe care le dețin actorii în procesul decizional nu sunt pur și simplu adevărate sau false. Ele sunt mai degrabă aproximări mai exacte sau mai puțin eronate, mai corecte sau mai eronate.

            De asemenea, în privința gradului lor de corectitudine, subiectul decident (actor) este, de asemenea, incert. El nu știe cu exactitate cât de bune sunt cunoștințele și informațiile de care dispune. Chiar și atunci când acesta posedă toate cunoștițele și informațiile relevante, decidentul poate prezenta un grad ridicat de incertitudine în ceea ce privește calitatea acestora.

            Din punctul de vedere al comportamentului uman în procesul decizional intervine o dedublare plină de consecințe în alegerea variantelor, dedublare privită dintr-o perspectivă obiectivă și dintr-una subiectivă.

            Incertitudinea obiectivă poate fi considerată drept o măsură a cunoașterii reale de care decidentul dispune, exprimată printr-un raport dintre cantitatea și calitatea cunoștințelor necesare luării unor decizii și cunoștințele pe care decidentul le deține în mod efectiv. Ea nu poate fi exprimată cu precizie decât în raport cu o situație teoretică (ipotetică) sau de un arbitru, care deține totalitatea cunoștințelor relevante ca în cazul jocurilor de întreprindere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Incertitudinea subiectivă se referă la percepția pe care decidentul (actorul) o are asupra gradului său de certitudine/incertitudine. Chiar dacă nu poate estima în mod riguros propria sa incertitudine, decidentul poate face însă o estimare aproximativă a acesteia. Capacitatea de exprimare a decidentului este determinată de competența profesională, cunoștințele economice și de cultură generală, experiența în domeniu, spiritul de creativitate și inventivitate, capacitatea de analiză și sinteză, gândirea explorativă și normativă.

            În procesul decizional, incertitudinea subiectivă nu trebuie interpretată ca o simplă luare de cunoștințe secundare lipsită de orice consecințe. În fapt, ea este o componentă a oricărui proces decizional, având consecințe importante în dinamica acestuia. Incertitudinea obiectivă este un factor important care acționează însă ca o condiție din afară, indirect și imediat. În schimb, percepția ei, incertitudinea subiectivă, reprezintă factorul intern care acționează direct asupra comportamentului decizional. De aceea există și posibilitatea ca un decident care acționează într-o situație obiectiv incertă, dar care estimează subiectiv că deține o certitudine, va acționa ca și cum s-ar afla efectiv în condiții de certitudine, iar nu de incertitudine.

            Între cantitatea și calitatea cunoștințelor (informațiilor) de care dispune decidentul și gradul său de certitudine/incertitudine subiectivă, există o relație ce determină patru intervale pe scara incertitudinii obiective asociate cu tipuri distincte de certitudine/incertitudine subiectivă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fig. 4.2. Relația dintre incertitudinea subiectivă și

incertitudinea obiectivă

 

            Revenirea la incertitudinea y este determinată de faptul că un nivel ridicat de cunoștințe are ca efect probabil nu o consolidare automată a imaginii cognitive, ci mai degrabă o destabilizare a ei. În acest sens, rezultă că se pot formula de către decidenți mai multe alternative, fiecare fiind asociate cu argumente pro și contra. Nu este exclus chiar apariția unor îndoieli în legătură cu formularea însăși a problemei. Ca urmare incertitudinea crește, dar este diferită de incertitudinea x, bazată pe raritatea cunoștințelor. Este o incertitudine bazată, dimpotrivă, pe multitudinea cunoștințelor și informațiilor pe care le deține decidentul, dar care nu pot fi, în procesul decizional, asamblate într-o singură structură stabilă. Dacă primul tip de incertitudine este caracterizat de dificultatea structurării imaginii cognitive de către decident, cel de-al doilea se confruntă cu o pluralitate de structuri alternative, iar oscilația între acestea constituie sursa incertitudinii.

 [1] Cătălin Zamfir - Incertitudinea o perspectivă a psihosociopolitică, București, 1992